ברוכים הבאים לצפייה בשידור המיוחד של אוניברסיטת הרווארד:

קורונה וסוכרת – מה למדנו עד עכשיו?

יותר מעשרת אלפים רופאים ומומחים מובילים מכל רחבי העולם השתתפו בוובינר בינלאומי של אוניברסיטת הרווארד בחסות חברת סאנופי.
הוובינר דן בפרקטיקה הטיפולית ובאתגרים השונים באיזון הסוכרת בקרב חולי קורונה.

אנחנו מזמינים אתכם לצפות בשידור המוקלט מאוניברסיטת הרווארד. אחרי תהליך רישום קצר תועברו מיד להקלטה. הצפייה מזכה בתעודה מטעם אוניברסיטת הרווארד.

הרשמה לצפייה  אני החתום מטה, נותן/נותנת בזה את הסכמתי כדלהלן:
  לקבל מידע מדעי-רפואי, חומרים הקשורים לתכשירים של חברת סאנופי-אוונטיס, עדכונים והזמנות לכנסים, בקשות להשתתפות בסקרים כיו"ב, תוך שימוש בדרכי ההתקשרות המפורטות בטופס זה.
  העברת פרטי האישיים המופיעים כאן (להלן המידע) נעשית מתוך בחירה ואיני מחוייב/ת לספקם. המידע יהיה בשימוש של חברת סאנופי-אוונטיס אך ורק בכדי לספק לי את החומרים כמצוין לעיל. הובהר לי כי המידע יישמר במאגר של סאנופי-אוונטיס, בקבוצה הגלובלית של חברת סאנופי-אוונטיס ו/או מי מטעמם, ויעשה בו שימוש אך ורק למטרות שהוזכרו לעיל.
  ידוע לי כי כל ספק הקשור לסאנופי-אוונטיס מחויב בחוזה לשמור על פרטיותי וכי המידע המכיל מידע אישי נועד אך ורק עבור המטרה עבורה המידע נאסף ובכפוף לחובת השמירה על פרטיותי.
  במקרה ואבקש לגרוע את פרטי ממאגר הנתונים של סאנופי-אוונטיס או לשנותם, סאנופי אוונטיס מתחייבת לבצע את בקשתי הנ"ל בתוך 30 ימים מיום בקשתי.
  מובהר בזאת כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי זו בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב.
  מאשר/ת